Ние сме на 14 години!

Търговско представителство в България

Адрес на представителството:

8200, област Бургас, град Поморие, ул. “Европа”, 40, ст.6.

Регистрирано е в Търговско-промишлена палата на Република България на 31.01.2012.

За получаване на разрешение за пребиваване в България в съответствие със законодателството, ще трябва откриване на търговско представителство на чуждестранна компания в България, което се регистрира в БТПП (Българска Търговско-промишлена палата).

Това Търговско Представителство няма право да води финансово-стопанска дейност. Съответно, отчетността му не се подава в българските данъчни служби. Представителството се отчита само пред компанията-майка, която се намира извън България.

Обърнете внимание, че компанията-майка трябва да бъде само юридическо лице. Не споря, че има фирми, които помагат да се регистрират Представителство като ИП (Индивидуален Предприемач). Но не трябва да се забравя, че в РФ (Руска Федерация) Индивидуален Предприемач – това е физическо лице, а не юридическо, макар и да се занимава с комерческа дейност. Също така, некомерческите организации и благотворителните фондове не могат да имат Търговски Представителства.


Броят на представителите в закона не е предвиден, но ние препоръчваме да се регистрират не повече от 2-ма представители на едно Търговско Представителство.

Цената на услугата регистрация на Търговско Представителство на чуждестранна компания е 1 500 евро + 500 евро за втори представител.

Списък от документи за откриване на Търговско Представителство на чуждестранна компания в България:
1. Свидетелство за вписване на търговска организация в ЕДРЮЛ (Единен държавен регистър на юридическите лица) и за присвоения й ОДРН (Основен държавен регистрационен номер) – нотариално заверени копиета. Откъде си ги взимат? В Инспекцията на ФДС (Федерална данъчна служба) се издава едно таково красиво парче хартия с холограми при регистрацията на компания.
2. Свидетелство за присвояване на търговска организация на ИНД (Индивидуален номер на данъкоплатеца) и КПД (Код на причината за данъчно отчитане) – нотариално заверени копиета.
3. Извлечение от ЕДРЮЛ (срокът на валидност на това извлечение е 3 месеца от датата на издаването му) – оригинал или нотариално заверено копие.
4. Решение на учредителя (ако учредителят е един) на общото събрание на учредителите на търговска организации за намерение да се открие Търговско Представителство в България – 1 екземпляр на руски език.
5. Пълномощно от Генералния директор на търговска организация за представител – нотариално заверено. Изисква се, когато освен учредителите на организация, като представителите й се оформят други лица.
6. Пълномощно от Генералния директор на търговска организация за упълномощено лице в България (обикновено това е адвокат), което ще подава документи в БТПП – нотариално заверено.
7. Съгласие и Образец на подписа на представителя (в този документ се пише за съгласие да стане представител, и се поставят образци на подписите) – нотариално заверено.
8. Международен паспорт и паспорт на гражданина на РФ на учредителя на търговска организация – сканировани копиета.
9. Международен паспорт на представителя в България – сканирано копие. Това се прави в този случай, ако освен представителя по право (т. е. учредителя) като представители стават други лица.