Ние сме на 14 години!

За компания Доминант

“Доминант” ООД успешно работи на пазара на Тулска, Московска, Калужска, Рязанска области, а също така в Република България.

Основни направления на дейността на компанията “Доминант”:

1. Ленд Девелопмънт. Основната сфера на дейността на Компанията – Ленд Девелопмънт. Разработване на изходно-разрешителна документация за строителство и организация на инвестиционния процес, подразбиращ определяне на начини на финансиране и осъществяване на проекти по развитие на извънградската недвижимост във възложени срокове в границите на съответните бюджетни ограничения с цел извличане на търговска печалба.

2. Проектен инженеринг. Проектен инженеринг, оформяне на разрешителна документация, подготвяне на технико-икономическо обоснование на проекти, осъществяване на събиране на изходни данни, разработване на задания за проектиране, в това число разработване на специалните раздели на проекта.

3. Юридически съпровод на сделки със земя. Разработване на юридически схеми за провеждане на сделки с поземлени активи, подготвяне на договорна база, както по отношение на целия проект, така и за отделно взети обекти на недвижимост. За решаване на поставените задачи в Компанията е създаден юридическият отдел.

За годините на работа Компанията “Доминант” е реализирала проекти на територията на Московска, Тулска, Владимирска, Тверска, Калужска, Рязанска области. В настоящия момент важното направление на дейността на компанията е участие във финансиране на жилищно строителство в Република България.